Криворізький природничо-науковий ліцей
Національна горяча лінія


Національна дитяча гаряча лінія


Статут КПНЛ

 

1. Загальні положення

1.1. Криворізький природничо-науковий ліцей Криворізької міської ради Дніпропетровської області — це комунальний загальноосвітній навчальний Заклад, заснований на власності територіальної громади міста Кривого Рогу Дніпропетровської області (далі - Заклад). Заклад здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний Заклад, інших нормативно-правових актів, власного статуту.

Криворізький природничо-науковий ліцей – експериментальний навчальний Заклад всеукраїнського рівня.

1.2. Згідно з рішенням виконкому Саксаганської районної Ради народних депутатів міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 28.04.1990 № 166 на базі середньої школи № 6 було відкрито Саксаганський природничо-математичний ліцей.

Рішенням виконкому Криворізької міської Ради народних депутатів Дніпропетровської області від 07.08.1995 № 362(2) у зв`язку зі зміною назви Заклад було зареєстровано як Саксаганський природничо-науковий ліцей, перереєстровано 15.04.1999 (реєстраційний номер 04052169100020079).

У зв`язку зі зміною назви на Криворізький природничо-науковий ліцей Криворізької міської ради Дніпропетровської області було здійснено реєстрацію змін до установчих документів 24.02.2005 (номер запису 12271050001001849)

1.3. Заклад є юридичною особою, може мати реєстраційний та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України та в банківських установах, самостійний баланс. Має печатку, штамп і бланки Закладу.

1.4. Заклад зареєстрований в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

1.5.  Засновником Закладу та власником його майна є територіальна громада міста Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради (далі - Власник).

1.6. Заклад підконтрольний Власнику, підпорядкований та підзвітний уповноваженим органам управління: відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради (безпосередньо) та управлінню освіти і науки виконкому Криворізької міської ради у межах наданих повноважень.

1.7.   Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування навчального Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

 1.  Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством України, та власним статутом.
 2.    У Закладі визначена українська мова навчання і запроваджено природничо-математичний напрям старшої школи, класи з поглибленим вивченням біології, хімії, фізики і математики та 7-і класи – класи ранньої профілізації. За запитом учнів і батьків введено вивчення словацької мови, також можуть запроваджуватися інші профільні класи, поглиблене вивчення окремих предметів.
 3.  У Закладі створюються та функціонують предметні кафедри, творчі групи, які визначаються педагогічною радою, соціально-психологічна служба.
 4. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються медичною сестрою на базі медичного кабінету ліцею, згідно з штатним розписом.
 5. Заклад здійснює військовий облік та бронювання військовозобов’язаних.
 6. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою згідно з чинним законодавством України за реалізацію головних завдань.
 7. Цей статут розроблено відповідно до чинного законодавства України: Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про освіту”, Цивільного та Господарського кодексів України.
 8. З моменту реєстрації цього статуту втрачає дію статут, зареєстрований 24.02.2005.
 9. Заклад з усіх майнових та немайнових прав і обов`язків є правонаступником Саксаганського природничо-наукового ліцею.
 10. Повна назва Закладу: Криворізький природничо-науковий ліцей  Криворізької міської ради Дніпропетровської області; скорочена назва Закладу: КПНЛ КМР ДО.
 11.   Місцезнаходження Закладу:

50071, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, будинок 32А.

 

 1. Мета та предмет діяльності Закладу

 

 1. Головною метою Закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
 2. Головними завданнями Закладу є:
  1. забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

2.2.2  виховання громадянина України;

2.2.3   виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

 1. формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 2. виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 3. розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 4. реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 5. виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 6. створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 1. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
  1. безпечні умови освітньої діяльності;
  2. дотримання державних стандартів освіти;
  3. дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
  4. дотримання фінансової дисципліни.
  5. Діяльність Закладу будується на принципах: доступності; гуманізму; демократизму; незалежності від політичних, громадських та релігійних об’єднань; взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання; рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями; диференціації змісту і форм освіти; науковості; розвиваючого характеру навчання; гнучкості і прогностичності; єдності і наступності; безперервності і різноманітності; поєднання державного управління і громадського самоврядування.

 

3. Права та обов’язки Закладу

 1. Заклад має право:
  1. проходити в установленому порядку державну атестацію;
  2. визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Власником;
  3. визначати варіативну частину робочого навчального плану;
  4. в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
  5. спільно з вищими навчальними Закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить чинному законодавству України;
  6. використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
  7. бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством України та власним статутом;
  8. отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб та дотримання фінансової дисципліни;
  9. залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному чинним законодавством України;
  10. розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
  11.  визначати контингент ліцеїстів;
  12. організовувати індивідуальну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних квадрів;
  13.  встановлювати форму для учнів.
  14. Заклад виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, відповідає за раціональне використання і відтворення природних ресурсів, за забезпечення екологічної безпеки.
  15. Заклад в установлені терміни надає Власнику або уповноваженому ним органу звіт про результати своєї діяльності.
  16. Ревізія та перевірки діяльності Закладу контролюючими органами, в тому числі органами Власника, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
  17. Заклад організовує зберігання документів. Складає угоду з органами державного архіву на предмет архівного обслуговування.
  18. Взаємовідносини Закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 1. Організація навчально-виховного процесу

 

 1. Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою Закладу.

 1. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план Закладу погоджується з радою Закладу і затверджується місцевим органом управління освітою та Міністерством освіти і науки України.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються щоденний розклад уроків та режим роботи (щоденний, річний).

 1. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

4.4 Заклад здійснює навчально-виховний процес за денною, дистанційною, індивідуальною, екстернатною формами навчання з 7-го по 11 (12)-й класи.

4.5.Зарахування учнів до 7-х та 10-х класів Закладу здійснюється на конкурсній основі за результатами співбесіди та письмових робіт з профільних предметів. На цих же умовах при наявності вільних місць допускається прийом учнів до інших класів Закладу. Перевага у зарахуванні до Закладу надається переможцям олімпіад різного рівня з профільних предметів. Зарахування відбувається за наказом директора на підставі заяви батьків, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального Закладу. Переведення учнів до іншого навчального Закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

 1. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів  встановлюються Закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються згідно з порядком, визначеним Міністерством освіти і науки України, але не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на два семестри за термінами, визначеними Міністерством освіти і науки України.

 1. За погодженням з відповідними органами управління освітою в місті з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю Закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
 2. Тривалість уроків у Закладі становить 40 хвилин, практикується проведення спарених уроків, починаючи з 7-го класу. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з місцевими органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.
 3. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою Закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи Закладу фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

 1. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
 2. У Закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

 1. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.
 2. Порядок переведення і випуск учнів Закладу визначається діючою Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних Закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.
 3. При переведені учнів з допрофільних класів до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови та профільних предметів.
 4. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Проведення державної підсумкової атестації визначається відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.
 5. Учням, які закінчили певний ступінь Закладу, видається відповідний документ про освіту: по закінченні початкової школи - табель успішності; по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту; по закінченні Закладу - атестат про повну загальну середню освіту.
 6. За успіхи у навчанні для учнів можуть встановлюватися форми морального і матеріального заохочення в межах коштів, передбачених на ці цілі.

 

 1. Учасники навчально-виховного процесу
  1. Учасниками навчально-виховного процесу в Закладі є: учні; керівники; педагогічні працівники; соціальний педагог, практичний психолог, бібліотекар; інші спеціалісти; батьки або особи, які їх замінюють, представники підприємств, наукових установ, вищих навчальних закладів, громадських організацій, асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.
  2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством України та цим статутом.
  3. Учні мають право:
   1. на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
   2. на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою Закладу;
   3. на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
   4. брати участь у роботі органів громадського самоврядування Закладу;
   5. брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
   6. брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
   7. на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
   8. на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
   9. Учні зобов’язані:
    1. оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
    2. дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
    3. бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
    4. дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
    5. брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством України;
    6. дотримуватися правил особистої гігієни;
    7. Педагогічними працівниками Закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.
    8. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.
    9. Педагогічні працівники мають право на:
     1. захист професійної честі, гідності;
     2. самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
     3. проведення в установленому порядку науково-дослідної, експеримен- тальної, пошукової роботи;
     4. виявлення педагогічної ініціативи;
     5. позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
     6. участь у роботі органів громадського самоврядування Закладу;
     7. підвищення кваліфікації, перепідготовку;
     8. отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному чинним законодавством України;
     9. на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України;

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

 1. Педагогічні працівники зобов’язані:
  1. забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
  2. сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
  3. сприяти зростанню іміджу Закладу;
  4. настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
  5. виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
  6. готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
  7. дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
  8. захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
  9. постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут Закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
  10. виконувати накази і розпорядження керівника Закладу, органів управління освітою;
  11. брати участь у роботі педагогічної ради.
  12. У Закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
  13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку Закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.
  14. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування; звертатись до органів управління освітою, керівника Закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей; брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Закладу; на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування Закладу та у відповідних державних, судових органах.
  15. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані: забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання; постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів; виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
  16. Представники громадськості мають право: обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Закладі; керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями; сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Закладу; проводити консультації для педагогічних працівників; брати участь в організації навчально-виховного процесу.
  17. Представники громадськості зобов’язані:

дотримуватися статуту Закладу, виконувати накази та розпорядження керівника Закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

 1. Управління навчальним Закладом

 

 1. Управління Закладом здійснюється на підставі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та принципів самостійного господарювання.
  1.  Безпосереднє керівництво Закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.
  2. Директор Закладу призначається і звільняється з посади згідно з чинним законодавством України та діючим у місті Порядком. З директором Закладу укладається контракт. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства України. Директор Закладу є керівником з цивільного захисту.
  3. Вищим органом громадського самоврядування Закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій: працівників Закладу - зборами трудового колективу; учнів Закладу другого-третього ступеня - класними зборами; батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради Закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Закладу, Власник, уповноважений орган управління.

Загальні збори: обирають раду Закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень; заслуховують звіт директора і голови ради Закладу; розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності Закладу; затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального Закладу; приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

 1. У період між загальними зборами діє рада Закладу.
  1. Метою діяльності ради є: сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу; об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Закладу та удосконалення навчально-виховного процесу; формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним Закладом; розширення колегіальних форм управління Закладом; підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.
  2. Основними завданнями ради є: підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями; визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу; формування навичок здорового способу життя; створення належного педагогічного клімату в Закладі; сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду; підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів; підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів; ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства України щодо обов’язковості загальної середньої освіти; стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей; зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім Закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
  3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами Закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

 1. Рада Закладу діє на засадах: пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави; дотримання вимог чинного законодавства України; колегіальності ухвалення рішень; добровільності і рівноправності членства; гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Закладу, Власника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству України та статуту навчального Закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації Закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Закладу.

 1. Очолює раду Закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Закладу, пов’язані з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

 1. Рада Закладу: організовує виконання рішень загальних зборів; вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин; разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту Закладу; затверджує режим роботи Закладу; сприяє формуванню мережі класів Закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального Закладу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородженняучнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні”тапохвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремихпредметів”;разоміз педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальнихпредметівваріативної частини робочих навчальних планів, враховуючиможливості,потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства ідержави;погоджуєробочий навчальний план на кожний навчальний рік; заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників зпитаньнавчально-виховної та фінансово-господарської діяльності; бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питаньпроприсвоєння кваліфікаційних категорій вчителям; виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями; виступає ініціатором проведення добродійних акцій; вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу; ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні; сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями; розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням; розглядає питання родинного виховання; бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах; сприяє педагогічній освіті батьків; сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями; організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів; розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Закладу; вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу; може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

6.6. При Закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

6.7. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступностізагальноїсередньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потребособи,залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання івиховання.

6.7.1.  Основними завданнями піклувальної ради є: сприяння виконанню чинного  законодавства України щодо обов’язковості повноїзагальноїсередньої освіти; співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у Закладі; зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Закладу; організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників; вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання; запобігання дитячій бездоглядності; сприяння працевлаштуванню випускників Закладу; стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів; всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та Закладом.

 1. Піклувальна рада формується у складі 9 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних Закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах Закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника Закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

 1. Піклувальна рада діє на засадах: пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави; дотримання вимог чинного законодавства України; самоврядування; колегіальності ухвалення рішень; добровільності і рівноправності членства; гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішенняпіклувальної ради приймається простою більшістю голосів.Піклувальнарада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах,узасобахмасової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішенняпіклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відомаколективуЗакладу, батьків, громадськості. їхвиконанняорганізовується членами піклувальної ради.

 1. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосуванняна їїзасіданні з числа членів піклувальної ради.

З числачленів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.Головапіклувальної ради: скликає і координує роботу піклувальної ради; готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; визначає функції заступника, секретаря та інших членів; представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

 1. Піклувальна рада має право: вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника Закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Закладу; залучати додаткові джерела фінансування Закладу; вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Закладу; стимулювати творчої праці педагогічних працівників, учнів; брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи Закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку; створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.
 1. Директор Закладу:
  1. здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
  2. організовує навчально-виховний процес;
  3. забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
  4. відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
  5. створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
  6. забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
  7. підтримуєініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання,заохоченнятворчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
  8. забезпечуєправа учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного абопсихічногонасильства;
  9. призначаєкласних керівників, завідуючих навчальними кабінетами,майстернями,навчально-дослідними ділянками;
  10. контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
  11. здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
  12. розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Закладу;
  13. видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
  14. за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників Закладу;
  15. створює умови длятворчогозростання педагогічних працівників, пошуку та застосування нимиефективнихформ і методів навчання та виховання;
  16. несе відповідальністьзасвою діяльність перед учнями, батьками, педагогічнимипрацівниками тазагальними зборами, Власником, місцевими органами державноївиконавчоївлади тощо.
  17. Обсягпедагогічного навантаженнявчителів визначається на підставі чинного  законодавства Українидиректором Закладуі затверджується місцевими органами управління освітою.

Обсяг педагогічногонавантаженняможе бути менше тарифної ставки (посадового окладу)лишезаписьмовоюзгодою педагогічного працівника.

Перерозподілпедагогічногонавантаження протягом навчального року допускається лишеу разі зміникількості годин з окремих предметів, що передбачаєтьсяробочим навчальнимпланом, або за письмовою згодою педагогічногопрацівниказдотриманнямзаконодавства про працю.

 1. У Закладістворюється постійнодіючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головоюпедагогічної радиєдиректор Закладу.

 1. Педагогічнарада розглядаєпитання:
  1. удосконаленняіметодичногозабезпечення навчально-виховного процесу, планування тарежимуроботиЗакладу;
  2. переведенняучнівдонаступнихкласів і їх випуску, видачі документів про відповіднийрівеньосвіти,нагородження за досягнення у навчанні;
  3. підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи,впровадження унавчально-виховний процес досягнень науки і передовогопедагогічногодосвіду;
  4. морального та матеріального заохочення учнів та працівників Закладу.
  5. Роботапедагогічноїради планується в довільній формі відповідно до потребЗакладу.Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю,алене можебутименше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

 1. У Закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.
 2. Комітети (ради, колегії) є добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час їх навчання у Закладі.
 3. У своїй діяльності комітети керуються Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про об'єднання громадян", Конвенцією ООН "Про права дитини", "Положенням про загальноосвітній навчальний Заклад", статутом Закладу та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.
 4. Рішення про заснування батьківських комітетів класів (класу) та батьківської колегії Закладу приймаються на загальних зборах батьків відповідних класів (класу) або Закладу.
 5. Легалізація (офіційне визнання) батьківських комітетів і батьківської колегії Закладу є обов'язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування (реєстрацію) керівництва Закладу.
 6. Припинення діяльності батьківських комітетів і батьківської колегії Закладу може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
 7. Мета, завдання, основні принципи діяльності
  1. Метою діяльності комітетів, колегії є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування Закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.
  2. Основними завданнями діяльності комітетів і батьківської колегії Закладу є сприяння створенню умов для:
 • формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;
 • виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;
 • формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;
 • захисту здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей;
 • здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;
 • запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;
 • всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним Закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
 • залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;
 • організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;
 • вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального Закладу та його благоустрою.
  1. Основними принципами діяльності комітетів і батьківської колегії Закладу є: законність, гласність, колегіальність, толерантність, виборність, організаційна самостійність в межах повноважень, визначених чинним законодавством України; підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків Закладу, класів (класу).
  2. Організація діяльності комітетів
   1. Комітет класу (класів) формується з батьків або осіб, які їх замінюють, одного класу чи декількох класів, і діє від їх імені.

Комітет класу (класів), голова та заступник голови обираються на зборах батьків класу (класів) на початку навчального року. Кількісний склад та термін повноважень комітету визначаються зборами батьків класу (класів).

 1. Збори батьків класу (класів) проводяться за рішенням комітету класу (класів) не рідше двох разів на семестр.
 2. Батьківська колегія Закладу формується з голів (представників) усіх комітетів класів та з інших батьків за рекомендацією комітетів класів або ради Закладу.
 3. Кількісний та якісний склад батьківської колегії Закладу, термін його повноважень визначаються радою Закладу.
 4. Батьківська колегія Закладу у разі необхідності може скликати збори батьків Закладу. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості дітей у Закладі. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

У разі неможливості проведення загальних зборів батьків Закладу, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків класів, яких стосуються ці питання. У такому випадку рішення приймається за рахуванням рішень зборів батьків класів на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів класів.

 1. Рішення зборів батьків, комітетів та колегії доводиться до відома батьків, керівництва Закладу, а, за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.
 2. У випадку, коли член комітету класу або батьківської колегії Закладу достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.
 3. Комітети класів та батьківська колегія Закладу планують свою роботу на підставі плану роботи Закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій директора, класного керівника, органів учнівського самоврядування, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

Плани роботи комісій, створених при батьківській колегії Закладу, є складовими плану роботи колегії.

 1. Комітети класів та батьківська колегія Закладу звітують про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік - в день виборів нового складу комітетів.
 2. Комітети класів та батьківська колегія Закладу ведуть протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови комітету, колегії, і передаються за актом новому складу відповідних комітетів.

Керівництво і класні керівники Закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

 1. Права та обов'язки комітетів класів та батьківської колегії Закладу
  1. Комітети та колегія мають право:
 • брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
 • встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільсько-господарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги Закладу, захисту здоров'я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, організації підвозу та харчування учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у Закладі;
 • звертатися до директора, класного керівника, піклувальної, педагогічної та ради Закладу щодо роз'яснення стану і перспектив роботи Закладу та з окремих питань, що турбують батьків;
 • порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;
 • за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;
 • створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства України, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;
 • надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців олімпіад (конкурсів, змагань тощо), батьків;
 • сприяти покращенню харчування учнів;
 • сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування Закладу;
 • брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів (вихованців);
 • контролювати раціональне використання фондів загального обов'язкового навчання;
 • сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності загальноосвітнього Закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов'язаними з навчанням і вихованням дітей;
 • бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення.
  1. Комітети зобов'язані:
 • виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;
 • вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються в справах Закладу та передаються за актом новообраному комітету;
 • надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора Закладу або відповідного органу управління освітою;
 • залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;
 • організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у Закладі з метою збереження життя і здоров'я учнів;
 • у разі потреби звітувати перед загальними зборами (конференціями).

7. Охорона праці

 1. Закладреалізує конституційні права учасників навчально-виховного процесу на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності; на належні, безпечні і здорові умови праці й навчання; регулює за участю відповідних органів місцевого самоврядування відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок функціонування системи управління охороною праці. Організація з охорони праці в Закладі покладається на керівника освітнього об’єкта.
 2. Заклад у своїй діяльності зобов’язується:
  1. керуватися чинним законодавством Україна, нормативно-правовими актами з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
  2. забезпечити належні умови праці, навчання, охорони життя і здоров’я, відпочинку учасників освітнього процесу;
  3. забезпечити дотримання норм тривалості робочого часу й часу відпочинку для працівників, встановлених чинним законодавством Україна;
  4. установити тривалість денної роботи (зміни) відповідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та графіками роботи, затвердженими адміністрацією згідно з чинним законодавством Україна;
  5. виконувати комплексні заходи щодо забезпечення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці й виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму;
  6. сприяти проходженню періодичних медичних оглядів учасниками освітнього процесу;
  7. надавати домедичну і первинну медичну допомогу на дошпитальному рівні, у разі необхідності, всім учасникам освітнього процесу;
  8. додержуватися норм санітарно-гігієнічного законодавства;
  9. проводити атестацію робочих місць за умовами праці задля розроблення та реалізації організаційних й технічних заходів щодо поліпшення умов праці працівників, а також для визначення їх права на надання пільг і компенсацій за роботу із шкідливими умовами праці;
  10. проводити навчання і перевірку знань з безпеки життєдіяльності (охорона праці, пожежна безпека, цивільний захист тощо) працівників відповідно до вимог чинного законодавства України.
  11. Заклад забезпечує соціальний захист членів трудового колективу та інших учасників навчально-виховного процесу у межах повноважень.

 

 1. Матеріально-технічна база
  1. Власник наділяє Заклад основними засобами, балансова вартість яких станом на 01.04.2017  складає:

відновна1 735 982, 00 грн.

залишкова215 427, 00 грн.

та іншим майном на суму        392 297,74 грн.

 1. Матеріально-технічна база Закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Закладу.
 2. Майно Закладу є власністю територіальної громади міста Кривого Рогу й закріплюється за ним на праві оперативного управління з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою Власника або уповноваженого ним органу. Право оперативного управління оформлюється відповідним договором між уповноваженим органом управляння та Закладом. Заклад відповідає перед Власником за збереження та ефективне використання закріпленого за ним комунального майна.
 3. Заклад відповідно до чинного законодавства України користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
 4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством України. Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.
 5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, медичного, комп’ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу тощо.
 6. Заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

 

 1. Фінансово-господарська діяльність

 

 1. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється на основі його кошторису.
 2. Джерелами формування кошторису Закладу є:
  1. кошти Власника;
  2. кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
  3. кошти фізичних, юридичних осіб;
  4. кошти, отримані за надання платних послуг;
  5. доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
  6. благодійні внески юридичних і фізичних осіб.
  7. У Закладі створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів Власника та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку Закладу в установі Державного казначейства України і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором Закладу.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюються Закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради Закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством України.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється Власником або уповноваженим ним органом.

 1. Заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
 2. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у Закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та Власником (уповноваженого органу управління). За рішенням Власника Закладу бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.
 3. Звітність про діяльність Закладу встановлюється відповідно до чинного законодавства України.
 4. Доходи (прибутки) Закладу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.
 5. Закладу забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

 

 1. . Міжнародне співробітництво
  1. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
   1. Заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

 1. Контроль за діяльністю Закладу
  1. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
  2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних Закладів, Власник та місцеві органи управління освітою.
  3. Основною формою державного контролю за діяльністю Закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
  4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально- виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його Власником (уповноваженим органом управління) відповідно до законодавства.

 

12. Ліквідація та реорганізація Закладу

 1. У разі припинення діяльності Закладу (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу міського бюджету.

12.2. Реорганізація Закладу, яка може бути пов’язана з екологічними та демографічними наслідками, шкідливими для населення, повинна узгоджуватись з Власником. При реорганізації вся сукупність прав і обов’язків підприємства переходить до його правонаступників.

12.3. Заклад ліквідується також у випадках:

 1. за ініціативи Власника;
 2. якщо прийнято рішення про заборону діяльності Закладу через невиконання умов, встановлених законодавством, і в передбачений рішенням строк не забезпечено цих умов або не змінено рід діяльності;
 3. за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Закладу через допущенні при його створенні порушення, які не можна усунути;
 4. на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.

12.4. При реорганізації і ліквідації Закладу працівникам, що звільняються гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

12.5. Власник, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Закладу, призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісію з припинення діяльності Закладу (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення діяльності Закладу відповідно до Цивільного кодексу України. За їх рішенням ліквідація може проводитися самим Закладом в особі його органу управління. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Закладу. Комісія виступає в суді від імені Закладу. Власник, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Закладу, зобов’язаний негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до Єдиного державного реєстру відомості про те, що Заклад перебуває у процесі припинення.

12.6. Ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію Закладу, вмішує в офіційному спеціальному друкованому виданні повідомлення про його ліквідацію та про порядок і строки заяви кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені законодавством строки. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення діяльності Закладу. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Закладу та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Закладу. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Власнику Закладу або органу, що призначив ліквідаційну комісію, для затвердження. Достовірність та прийняття ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.

 1. У разі злиття Закладу з іншим Закладом усі майнові права і обов’язки кожного з них переходять до Закладу, що утворено внаслідок злиття.

У разі приєднання одного або кількох Закладів до іншого Закладу до цього останнього переходять усі майнові права та обов’язки приєднаних Закладів.

У разі поділу Закладу усі його майнові права і обов’язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових Закладів, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення одного або кількох нових Закладів до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і обов’язки реорганізованого Закладу.

У разі перетворення Закладу в інший, до новоутвореного Закладу переходять усі права і обов’язки попереднього Закладу.

 1. Претензії кредиторів Закладу задовольняються з майна цього Закладу. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до закону України.

Претензії, що не задоволені через відсутність майна Закладу, претензії, які не