Учнівське самоврядування

 Кодекс ліцеїстів:

 

   ·       Ти здібний і сильний. Будь упевненим у своїх силах і здібностях.

 

   ·       Будь доброзичливим, відкритим, добрим  і само дисциплінованим, налаштуйся на взаєморозуміння та успіх.

  

   ·       Вчися мислити самостійно.

 

   ·       Сприяй усвідомленню кожним ліцеїстом своєї індивідуальності та неповторності шляхом висвітлення позитивних сторін.

 

   ·       Постійно шукай практичне застосування своїм знанням та вмінням.

  

   ·       Не бійся помилятися. Учись на своїх і чужих помилках.

 

   ·       Прийняв рішення – виконуй1 Доручив  іншим – довіряй! Довіряючи – перевіряй! Перевіряючи – допомагай! Допомагаючи – не підміняй!

 

   ·       Хочеш, щоб тебе поважали – поважай інших.

  

   ·       Дорожи честю ліцею, турбуйся про його імідж.

  

   ·       Повір у себе – і досягнеш всього!

 

 

СТАТУТ

учнівського об`єднання

Криворізького природничо-наукового ліцею

«Генерація творчих»

 

  1. Загальні положення

1.1.Ліцейське учнівське об`єднання «Генерація творчих» (надалі Об`єднання) , є дитячою організацією, яка створена на основі добровільного волевиявлення ліцеїстів, заснованої на спільності інтересів, потреби у спілкуванні, духовному розвитку, вихованні, інтелектуальному, культурному та фізичному вдосконаленні.

1.2. Об`єднання діє на засадах рівноправності усіх його учасників, законності та гласності.

1.3.  Об`єднання є некомерційною організацією.

1.4. Об`єднання не є юридичною особою.

1.5.Членами Об`єднання  можуть бути ліцеїсти 7-11 класів, які поділяють інтереси інших членів Об`єднання і цілі діяльності Об`єднання, зацікавлені в різнобічному розвитку особистості кожної людини та займають активну життєву позицію.

          1.6.   Об`єднання має право засновувати засоби масової інформації.

1.7.  Об`єднання взаємодіє : з адміністрацією ліцею, кафедрою класних керівників,  з позашкільними навчальними закладами та районною Радою лідерів шкільних дитячих об`єднань.

 

  1. Мета, завдання та принципи діяльності Об`єднання.

2.1. Метою діяльності Об`єднання є:

-           Розвиток творчого потенціалу ліцеїстів, залучення до активної участі в житті ліцею;

-          Стимулювання розвитку й реалізації лідерського потенціалу ліцеїстів;

-          Утвердження конструктивної взаємодії в трикутнику «педагогічний колектив – ліцеїсти – батьки» з метою розв`язання спільних проблем;

-           Організація та проведення конкурсів, акцій, проектів з національно-патріотичного, волонтерського, еколого-натуралістичного, кульутрно-дозвіллєвого, туристсько-краєзнавчого напрямів;

-           Організація змістовного дозвілля ліцеїстів у позаурочний час, створення клубів,  «творчих майстерень» за інтересами;

            

-           Пропаганда здорового способу життя, категоричне заперечення вживання алкоголю, наркотиків, тютюнопаління тощо.

             2.2. Об`єднання діє на засадах відкритості, добровільності, рівноправності.

 3.   Членство в організації.

3.1. Членство в Об`єднанні є індивідуальним.

3.2. Індивідуальним членом може стати кожен ліцеїст за власним бажанням.

3.2.    Вступ до Об`єднання (або вихід з нього) здійснюється на підставі усної заяви, яка подається декану класу.

 4.   Права та обов`язки членів Об`єднання.

4.1.  Права та обов`язки членів Об`єднання  реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.

4.2.  Кожен член Об`єднання  має право:

-          виступати ініціатором, організатором, учасником загальноліцейських заходів у позанавчальний час;

-          отримувати інформацію про діяльність Об`єднання;

-          вносити пропозиції стосовно планування заходів на семестр, навчальний рік;

-          створювати тимчасові  творчі групи з підготовки колективних справ;

-          припиняти членство за власним бажанням; 

 4.3.      Член Об`єднання  зобов`язаний:

-          дбати про зміцнення авторитету, іміджу ліцею;

-          дотримуватися норм моралі та етичного кодексу;

-          сприяти розвитку традицій ліцею;

 5.   Структура та керівні органи.

5.1.  Об`єднання складається з таких ланок:

                         -      класні колективи;

                        -      Координаційна Рада деканів;

                        -      Рада мудрих;

                        -      загальні збори активів класів.

  5.2.  Структура ланок Об`єднання:

-          самоврядування класу очолює декан та його заступник;

-          керівними органами для Об`єднання є Координаційна Рада деканів, Рада Мудрих. Керівною особою Ради деканів є її Голова. Керівні органи  діють в межах повноважень, визначених цим Статутом;

-          загальні збори класних активів проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на рік. Про проведення зборів   класні активи повідомляються не пізніше ніж за тиждень до їх проведення.

-          збори відкриваються  за умови представництва 2\3 класних активів.

-          рішення, постанови зборів є чинними, якщо за них проголосувала більшість присутніх делегатів.

-          для підготовки зборів Координаційна рада утворює оргкомітет.

-          оргкомітет готує матеріали зборів, спільно з Координаційною радою визначає його порядок денний, регламент, забезпечує всі інші складові підготовчої роботи.

5.3. Координаційна рад деканів.

-          діяльністю Об`єднання керує Координаційна Рада у складі деканів класів.

-          координаційна Рада деканів працює у своєму складі протягом навчального року.

-          засідання Координаційної ради деканів проходять щотижня у визначений день та час. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради.

5.4. Координаційна рада деканів:

-          здійснює оперативне керівництво діяльністю активів класів;

-          виступає зі зверненнями, пропозиціями до адміністрації ліцею, педагогічної ради;

-          виступає ініціатором проведення акцій, конкурсів, фестивалів тощо;

-          представляє Об`єднання у взаємодії з іншими дитячими організаціями;

-          скликає та організовує загальні збори активів класів;

-          приймає рішення про заохочення активних учасників;

-          очолює центри за напрямами діяльності Об`єднання.

5.5.  Рада Мудрих.

-          до складу Ради Мудрих входять члени Ради керівників, батьківської колегії (за згодою), кафедри класних керівників, педагог-організатор  ліцею.

-          Рада Мудрих обирається на невизначений термін.

5.6.    Рада Мудрих:

-          координує роботу Ради деканів;

-          надає необхідну допомогу у роботі, організації заходів тощо.

5.7.    Голова Координаційної ради деканів:

-          здійснює загальне керівництво роботою  Координаційної Ради та її членів;

-          робить заяви від імені Об`єднання;

-          скликає засідання Координаційної Ради, організує підготовку засідань Ради, головує на них;

-          делегує частину своїх повноважень заступникам;

-          вносить пропозиції щодо морального заохочення активних ліцеїстів;

-          обирається голосуванням членів Координаційної ради деканів та Радою мудрих терміном на 1 рік .

5.8.    Заступники голови Ради відповідають за роботу ланок ліцеїстів 7,8,9 класів;

5.9.    Об`Єднання  має свій друкований орган – періодичне видання «Ліцейські    відомості».

6.            Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Об`єднання.

6.1.      Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Координаційної ради деканів.

7.            Порядок припинення діяльності Об`єднання.

7.1.      Діяльність Об`єднання може бути припинена шляхом її ліквідації або реорганізації за рішенням загального збору учнівських активів класів.

7.2.      Ліквідація Об`єднання вважається завершеною, а Об`єднання таким,  що припинило свою діяльність з моменту оголошення про його ліквідацію або припинення діяльності.

              

 

              


1
2